تقریب مذاهب باید استراتژی مسلمانان در برابر توطئه دشمنان باشد

تقریب مذاهب باید استراتژی مسلمانان در برابر توطئه دشمنان باشد
استاد حوزه و دانشگاه کردستان گفت: دشمن امروز جز تفرقه و اختلاف‌افکنی بین مسلمانان چیزی ندارد، لذا تقریب مذاهب اسلامی باید به عنوان دغدغه و استراتژی مسلمانان در مقابل این توطئه مطرح باشد.

تقریب مذاهب باید استراتژی مسلمانان در برابر توطئه دشمنان باشد

استاد حوزه و دانشگاه کردستان گفت: دشمن امروز جز تفرقه و اختلاف‌افکنی بین مسلمانان چیزی ندارد، لذا تقریب مذاهب اسلامی باید به عنوان دغدغه و استراتژی مسلمانان در مقابل این توطئه مطرح باشد.
تقریب مذاهب باید استراتژی مسلمانان در برابر توطئه دشمنان باشد

روزنامه قانون

View more posts from this author