تقدیر پدر شهید مدافع حرم از کاپیتان پرسپولیس/سیدجلال: قدردانی از شهدا وظیفه ماست

تقدیر پدر شهید مدافع حرم از کاپیتان پرسپولیس/سیدجلال: قدردانی از شهدا وظیفه ماست
پدر شهید مدافع حرم محمد معافی از سیدجلال حسینی کاپیتان پرسپولیس تقدیر کرد.

تقدیر پدر شهید مدافع حرم از کاپیتان پرسپولیس/سیدجلال: قدردانی از شهدا وظیفه ماست

پدر شهید مدافع حرم محمد معافی از سیدجلال حسینی کاپیتان پرسپولیس تقدیر کرد.
تقدیر پدر شهید مدافع حرم از کاپیتان پرسپولیس/سیدجلال: قدردانی از شهدا وظیفه ماست

View more posts from this author