تقدیر تولیت آستان قدس رضوی از اقدامات شهرداری مشهد مقدس

تقدیر تولیت آستان قدس رضوی از اقدامات شهرداری مشهد مقدس
تولیت آستان قدس رضوی از اقدامات شهرداری و شورای پنجم شهر مشهد مقدس در نجف اشرف تقدیر و قدردانی کرد.

تقدیر تولیت آستان قدس رضوی از اقدامات شهرداری مشهد مقدس

تولیت آستان قدس رضوی از اقدامات شهرداری و شورای پنجم شهر مشهد مقدس در نجف اشرف تقدیر و قدردانی کرد.
تقدیر تولیت آستان قدس رضوی از اقدامات شهرداری مشهد مقدس

View more posts from this author