تقدیر از خبرگزاری فارس خراسان رضوی در پنجمین همایش وقف و رسانه

تقدیر از خبرگزاری فارس خراسان رضوی در پنجمین همایش وقف و رسانه
عصر امروز در پنجمین همایش وقف و رسانه از خبرگزاری فارس استان خراسان رضوی تقدیر شد.

تقدیر از خبرگزاری فارس خراسان رضوی در پنجمین همایش وقف و رسانه

عصر امروز در پنجمین همایش وقف و رسانه از خبرگزاری فارس استان خراسان رضوی تقدیر شد.
تقدیر از خبرگزاری فارس خراسان رضوی در پنجمین همایش وقف و رسانه

View more posts from this author