تفکیک دانشجویان در دانشگاه‌ها به عفت جوانان کمک می‌کند

تفکیک دانشجویان در دانشگاه‌ها به عفت جوانان کمک می‌کند
یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه تفکیک جنسیت در دانشگاه‌ها به عفت دانشجویان و جوانان کمک می‌کند گفت: این تفکیک نباید به صورت کلاسی انجام شود بلکه باید از پایه و اساس انجام شود و دانشجویان دختر در یک دانشگاه و دانشجویان پسر در دانشگاهی دیگر به تحصیل خود ادامه دهند.

تفکیک دانشجویان در دانشگاه‌ها به عفت جوانان کمک می‌کند

یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه تفکیک جنسیت در دانشگاه‌ها به عفت دانشجویان و جوانان کمک می‌کند گفت: این تفکیک نباید به صورت کلاسی انجام شود بلکه باید از پایه و اساس انجام شود و دانشجویان دختر در یک دانشگاه و دانشجویان پسر در دانشگاهی دیگر به تحصیل خود ادامه دهند.
تفکیک دانشجویان در دانشگاه‌ها به عفت جوانان کمک می‌کند

View more posts from this author