تفکر بسیجی مثلث شوم استکبار را شکست می‌دهد/ ولیعهد نپخته عربستان با دم شیر بازی نکند

تفکر بسیجی مثلث شوم استکبار را شکست می‌دهد/ ولیعهد نپخته عربستان با دم شیر بازی نکند
امام جمعه موقت ساری گفت: تفکر بسیجی است که مثلث شوم آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان را شکست می‌دهد.

تفکر بسیجی مثلث شوم استکبار را شکست می‌دهد/ ولیعهد نپخته عربستان با دم شیر بازی نکند

امام جمعه موقت ساری گفت: تفکر بسیجی است که مثلث شوم آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان را شکست می‌دهد.
تفکر بسیجی مثلث شوم استکبار را شکست می‌دهد/ ولیعهد نپخته عربستان با دم شیر بازی نکند

View more posts from this author