تفکرات افراطی و تکفیری امنیت ملت‌های منطقه را تهدید می‌کند

تفکرات افراطی و تکفیری امنیت ملت‌های منطقه را تهدید می‌کند
تولیت آستان قدس رضوی گفت: باید از اشاعه تفکرات افراطی و تکفیری در جامعه اسلامی جلوگیری شود و بدانیم این تفکرات امنیت ملت‌های منطقه را تهدید می‌کند.

تفکرات افراطی و تکفیری امنیت ملت‌های منطقه را تهدید می‌کند

تولیت آستان قدس رضوی گفت: باید از اشاعه تفکرات افراطی و تکفیری در جامعه اسلامی جلوگیری شود و بدانیم این تفکرات امنیت ملت‌های منطقه را تهدید می‌کند.
تفکرات افراطی و تکفیری امنیت ملت‌های منطقه را تهدید می‌کند

View more posts from this author