تفاهم‌نامه‌‌ای همکاری ما بین مدیریت فرهنگی منطقه 20 و آبفای شهرری امضا شد

تفاهم‌نامه‌‌ای همکاری ما بین مدیریت فرهنگی منطقه 20 و آبفای شهرری امضا شد
تفاهم‌نامه‌ همکاری ما بین مدیریت فرهنگی، هنری منطقه 20 و شرکت آب و فاضلای منطقه 6 (شهرری) امضا شد.

تفاهم‌نامه‌‌ای همکاری ما بین مدیریت فرهنگی منطقه 20 و آبفای شهرری امضا شد

تفاهم‌نامه‌ همکاری ما بین مدیریت فرهنگی، هنری منطقه 20 و شرکت آب و فاضلای منطقه 6 (شهرری) امضا شد.
تفاهم‌نامه‌‌ای همکاری ما بین مدیریت فرهنگی منطقه 20 و آبفای شهرری امضا شد

wolrd press news

View more posts from this author