تغییر کاربری اراضی طبیعی و زیستگاه‌ها، تالاب‌ها را با خطر مواجه کرده است

تغییر کاربری اراضی طبیعی و زیستگاه‌ها، تالاب‌ها را با خطر مواجه کرده است
مسؤول محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تغییر کاربری اراضی طبیعی و زیستگاه‌ها، تالاب‌ها را با خطر جدی مواجه کرده است.

تغییر کاربری اراضی طبیعی و زیستگاه‌ها، تالاب‌ها را با خطر مواجه کرده است

مسؤول محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تغییر کاربری اراضی طبیعی و زیستگاه‌ها، تالاب‌ها را با خطر جدی مواجه کرده است.
تغییر کاربری اراضی طبیعی و زیستگاه‌ها، تالاب‌ها را با خطر مواجه کرده است

bluray movie download

View more posts from this author