تغییر واحد پولی ارتباطی به حذف صفر ندارد/ تغییر واحد پول در انتظار تصویب مجلس است

تغییر واحد پولی ارتباطی به حذف صفر ندارد/ تغییر واحد پول در انتظار تصویب مجلس است
دبیر هیات دولت با بیان اینکه دولت لایحه پیشنهادی به مجلس ارائه کرده، گفت: تغییر واحد پولی به حذف صفر مربوط نمی‌شود و فقط واحد پول از ریال به تومان تغییر می‌یابد.

تغییر واحد پولی ارتباطی به حذف صفر ندارد/ تغییر واحد پول در انتظار تصویب مجلس است

دبیر هیات دولت با بیان اینکه دولت لایحه پیشنهادی به مجلس ارائه کرده، گفت: تغییر واحد پولی به حذف صفر مربوط نمی‌شود و فقط واحد پول از ریال به تومان تغییر می‌یابد.
تغییر واحد پولی ارتباطی به حذف صفر ندارد/ تغییر واحد پول در انتظار تصویب مجلس است

View more posts from this author