تغییر مسیر یارانه‌ها از مصارف جاری به عمرانی اولویت اقتصاد مقاومتی باشد

تغییر مسیر یارانه‌ها از مصارف جاری به عمرانی اولویت اقتصاد مقاومتی باشد
نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تغییر الگوی مصرف اعتبارات در کشور از مصارف جاری به عمرانی را پروژه‌ای مهم در عرصه اقتصاد مقاومتی در کشور عنوان کرد و خواستار اصلاح تخصیص یارانه‌ها از مصارف جاری به مصارف عمرانی شد.

تغییر مسیر یارانه‌ها از مصارف جاری به عمرانی اولویت اقتصاد مقاومتی باشد

نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تغییر الگوی مصرف اعتبارات در کشور از مصارف جاری به عمرانی را پروژه‌ای مهم در عرصه اقتصاد مقاومتی در کشور عنوان کرد و خواستار اصلاح تخصیص یارانه‌ها از مصارف جاری به مصارف عمرانی شد.
تغییر مسیر یارانه‌ها از مصارف جاری به عمرانی اولویت اقتصاد مقاومتی باشد

View more posts from this author