تغییر روش بانک‌ها تنها سرگرمی اداری است

تغییر روش بانک‌ها تنها سرگرمی اداری است
دبیر انجمن کانون کارفرمایان صنایع مازندران گفت: تغییر ناگهانی در روش بانک، توسط مجلس شورای اسلامی، دولت یا بانک مرکزی تنها یک سرگرمی اداری است و امکان تغییر ناگهانی در روند عملیات فعلی بانک‌ها فقط زیان‌های غیرقابل جبران‌تری به کشور و تولید وارد می‌کند.

تغییر روش بانک‌ها تنها سرگرمی اداری است

دبیر انجمن کانون کارفرمایان صنایع مازندران گفت: تغییر ناگهانی در روش بانک، توسط مجلس شورای اسلامی، دولت یا بانک مرکزی تنها یک سرگرمی اداری است و امکان تغییر ناگهانی در روند عملیات فعلی بانک‌ها فقط زیان‌های غیرقابل جبران‌تری به کشور و تولید وارد می‌کند.
تغییر روش بانک‌ها تنها سرگرمی اداری است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author