تغییر بیش از 50 درصد کابینه دولت پیشنهاد احزاب است/ روحانی هنوز به خیلی از وعده‌های تبلیغاتی خود پاسخ نداده است

تغییر بیش از 50 درصد کابینه دولت پیشنهاد احزاب است/ روحانی هنوز به خیلی از وعده‌های تبلیغاتی خود پاسخ نداده است
رئیس خانه احزاب ایران گفت: پیشنهاد احزاب سراسر کشور، تغییر بیش از 50 درصد کابینه دولت به‌ عنوان خواسته و مطالبه مردم است.

تغییر بیش از 50 درصد کابینه دولت پیشنهاد احزاب است/ روحانی هنوز به خیلی از وعده‌های تبلیغاتی خود پاسخ نداده است

رئیس خانه احزاب ایران گفت: پیشنهاد احزاب سراسر کشور، تغییر بیش از 50 درصد کابینه دولت به‌ عنوان خواسته و مطالبه مردم است.
تغییر بیش از 50 درصد کابینه دولت پیشنهاد احزاب است/ روحانی هنوز به خیلی از وعده‌های تبلیغاتی خود پاسخ نداده است

View more posts from this author