تغییر الگوی کشت نباید به اقتصاد کشاورزان ضربه بزند

تغییر الگوی کشت نباید به اقتصاد کشاورزان ضربه بزند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: تغییر الگوی کشت نباید به اقتصاد کشاورزان ضربه زده و موجب کاهش درآمد آنان شود.

تغییر الگوی کشت نباید به اقتصاد کشاورزان ضربه بزند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: تغییر الگوی کشت نباید به اقتصاد کشاورزان ضربه زده و موجب کاهش درآمد آنان شود.
تغییر الگوی کشت نباید به اقتصاد کشاورزان ضربه بزند

View more posts from this author