تعیین میزان شهریه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کرمانشاه

تعیین میزان شهریه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کرمانشاه
مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه از تعیین میزان شهریه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کرمانشاه براساس رتبه‌بندی جدید خبر داد.

تعیین میزان شهریه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کرمانشاه

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه از تعیین میزان شهریه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کرمانشاه براساس رتبه‌بندی جدید خبر داد.
تعیین میزان شهریه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کرمانشاه

wolrd press news

View more posts from this author