تعهد بانک مرکزی در تأمین ارز کالاهای اساسی و ثبت سفارش وزارتخانه‌ها

تعهد بانک مرکزی در تأمین ارز کالاهای اساسی و ثبت سفارش وزارتخانه‌ها
رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان توصیه جدی به دولت در رابطه با ثبات بازار ارز و کالاهای اساسی و مورد نیاز داشتند و بانک مرکزی متعهد شد ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ثبت سفارش کالاهایی که از سمت وزارتخانه‌ها صورت می‌گیرد را تأمین کند.

تعهد بانک مرکزی در تأمین ارز کالاهای اساسی و ثبت سفارش وزارتخانه‌ها

رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان توصیه جدی به دولت در رابطه با ثبات بازار ارز و کالاهای اساسی و مورد نیاز داشتند و بانک مرکزی متعهد شد ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ثبت سفارش کالاهایی که از سمت وزارتخانه‌ها صورت می‌گیرد را تأمین کند.
تعهد بانک مرکزی در تأمین ارز کالاهای اساسی و ثبت سفارش وزارتخانه‌ها

View more posts from this author