تعلیق تحریم‌ها به جای لغو آن نقض صریح برجام است

تعلیق تحریم‌ها به جای لغو آن نقض صریح برجام است
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکا باید طبق مفاد برجام تمامی تحریم‌ها را لغو می‌کرد اما به جای لغو تحریم، تعلیق آن صورت می‌گیرد که این نقض توافق هسته‌ای است.

تعلیق تحریم‌ها به جای لغو آن نقض صریح برجام است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکا باید طبق مفاد برجام تمامی تحریم‌ها را لغو می‌کرد اما به جای لغو تحریم، تعلیق آن صورت می‌گیرد که این نقض توافق هسته‌ای است.
تعلیق تحریم‌ها به جای لغو آن نقض صریح برجام است

View more posts from this author