تعطیلی 150 کارخانه در مازندران با واردات اجناس خارجی

تعطیلی 150 کارخانه در مازندران با واردات اجناس خارجی
امام جمعه شهرستان گلوگاه گفت: ورود اجناس خارجی موجب تعطیلی 150 کارخانه در مازندران شده است.

تعطیلی 150 کارخانه در مازندران با واردات اجناس خارجی

امام جمعه شهرستان گلوگاه گفت: ورود اجناس خارجی موجب تعطیلی 150 کارخانه در مازندران شده است.
تعطیلی 150 کارخانه در مازندران با واردات اجناس خارجی

View more posts from this author