تعداد غایبان تراکتورسازی به 3 رسید

تعداد غایبان تراکتورسازی به 3 رسید
تیم تراکتورسازی در بازی مقابل استقلال تهران سه بازیکن غایب دارد.

تعداد غایبان تراکتورسازی به 3 رسید

تیم تراکتورسازی در بازی مقابل استقلال تهران سه بازیکن غایب دارد.
تعداد غایبان تراکتورسازی به 3 رسید

View more posts from this author