تعارض در عدم حمایت از فضای مجازی نامعتبر؛ از صعود تا سقوط/رشد قارچ‌گونه خبرنگارنماها

تعارض در عدم حمایت از فضای مجازی نامعتبر؛ از صعود تا سقوط/رشد قارچ‌گونه خبرنگارنماها
در عصر کنونی افراد جامعه با داشتن یک‌دستگاه تلفن همراه به‌ خبرنگار تبدیل می‌شوند و آنچه در این بین بیش از هر چیزی موجب شگفتی می‌شود، سکوت برخی مسؤولان و گاهی همراهی با این افراد است.

تعارض در عدم حمایت از فضای مجازی نامعتبر؛ از صعود تا سقوط/رشد قارچ‌گونه خبرنگارنماها

در عصر کنونی افراد جامعه با داشتن یک‌دستگاه تلفن همراه به‌ خبرنگار تبدیل می‌شوند و آنچه در این بین بیش از هر چیزی موجب شگفتی می‌شود، سکوت برخی مسؤولان و گاهی همراهی با این افراد است.
تعارض در عدم حمایت از فضای مجازی نامعتبر؛ از صعود تا سقوط/رشد قارچ‌گونه خبرنگارنماها

View more posts from this author