تصویب پالرمو و FATF همان برجام 2 و 3 است

تصویب پالرمو و FATF همان برجام 2 و 3 است
نماز جمعه این هفته سراسر کشور در نقاط مختلف کشور با حضور دشمن‌شکن ملت ولایی ایران برگزار شد.

تصویب پالرمو و FATF همان برجام 2 و 3 است

نماز جمعه این هفته سراسر کشور در نقاط مختلف کشور با حضور دشمن‌شکن ملت ولایی ایران برگزار شد.
تصویب پالرمو و FATF همان برجام 2 و 3 است

View more posts from this author