تصویب شیوه‌نامه کانون تفکر در دانشگاه یزد

تصویب شیوه‌نامه کانون تفکر در دانشگاه یزد
به منظور گسترش تفکر راهبردی و ایجاد زمینه مشارکت دانشگاهیان در حل مسائل جامعه، هیأت رئیسه دانشگاه یزد، شیوه‌نامه کانون تفکر را به تصویب رساند.

تصویب شیوه‌نامه کانون تفکر در دانشگاه یزد

به منظور گسترش تفکر راهبردی و ایجاد زمینه مشارکت دانشگاهیان در حل مسائل جامعه، هیأت رئیسه دانشگاه یزد، شیوه‌نامه کانون تفکر را به تصویب رساند.
تصویب شیوه‌نامه کانون تفکر در دانشگاه یزد

خبر جدید

View more posts from this author