تصویب روز جهانی شهرری در 2019/ صنعت گردشگری کشور کهنه است

تصویب روز جهانی شهرری در 2019/ صنعت گردشگری کشور کهنه است
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران از تصویب روز جهانی شهرری در سال 2019 خبر داد.

تصویب روز جهانی شهرری در 2019/ صنعت گردشگری کشور کهنه است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران از تصویب روز جهانی شهرری در سال 2019 خبر داد.
تصویب روز جهانی شهرری در 2019/ صنعت گردشگری کشور کهنه است

View more posts from this author