تصویب برنامه ممنوعیت کشت برنج در استان اصفهان

تصویب برنامه ممنوعیت کشت برنج در استان اصفهان
در جلسه‌ای با حضور معاون زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و استاندار اصفهان برنامه ممنوعیت کشت برنج در این استان به تصویب رسید.

تصویب برنامه ممنوعیت کشت برنج در استان اصفهان

در جلسه‌ای با حضور معاون زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و استاندار اصفهان برنامه ممنوعیت کشت برنج در این استان به تصویب رسید.
تصویب برنامه ممنوعیت کشت برنج در استان اصفهان

View more posts from this author