تصمیم‌سازان کشور اعتقادی به فعالیت‌های قرآنی ندارند

تصمیم‌سازان کشور اعتقادی به فعالیت‌های قرآنی ندارند
رئیس امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات استان خراسان رضوی گفت: تصمیم‌سازان کشور اعتقادی به فعالیت‌های قرآنی ندارند.

تصمیم‌سازان کشور اعتقادی به فعالیت‌های قرآنی ندارند

رئیس امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات استان خراسان رضوی گفت: تصمیم‌سازان کشور اعتقادی به فعالیت‌های قرآنی ندارند.
تصمیم‌سازان کشور اعتقادی به فعالیت‌های قرآنی ندارند

View more posts from this author