تصمیمات غلط وزارت نیرو گریبانگیر مردم خوزستان شده است/ افزایش شوری در رودخانه‌های خوزستان

تصمیمات غلط وزارت نیرو گریبانگیر مردم خوزستان شده است/ افزایش شوری در رودخانه‌های خوزستان
رئیس مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس با بیان اینکه اغلب روستاهای کنار رودخانه دز و کارون به وسیله تانکر آبرسانی می‌شوند، گفت: تصمیمات غلط وزارت نیرو گریبانگیر مردم خوزستان شده است.

تصمیمات غلط وزارت نیرو گریبانگیر مردم خوزستان شده است/ افزایش شوری در رودخانه‌های خوزستان

رئیس مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس با بیان اینکه اغلب روستاهای کنار رودخانه دز و کارون به وسیله تانکر آبرسانی می‌شوند، گفت: تصمیمات غلط وزارت نیرو گریبانگیر مردم خوزستان شده است.
تصمیمات غلط وزارت نیرو گریبانگیر مردم خوزستان شده است/ افزایش شوری در رودخانه‌های خوزستان

View more posts from this author