تصفیه‌خانه آب کرمانشاه فرسوده شده است

تصفیه‌خانه آب کرمانشاه فرسوده شده است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارکرمانشاه گفت: تصفیه‌خانه آب کرمانشاه مربوط به 50 سال پیش و فرسوده شده است ، این مساله باید قبل از تبدیل شدن به یک معضل جدی، حل شود.

تصفیه‌خانه آب کرمانشاه فرسوده شده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارکرمانشاه گفت: تصفیه‌خانه آب کرمانشاه مربوط به 50 سال پیش و فرسوده شده است ، این مساله باید قبل از تبدیل شدن به یک معضل جدی، حل شود.
تصفیه‌خانه آب کرمانشاه فرسوده شده است

View more posts from this author