تصدی 30 درصدی بانوان بر مناسب مدیریتی برجسته کشور تا پایان کار دولت دوازدهم

تصدی 30 درصدی بانوان بر مناسب مدیریتی برجسته کشور تا پایان کار دولت دوازدهم
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در دولت دوازدهم تا پایان کار این دولت بالغ‌ بر 30 درصد از مناسب مدیریتی برجسته کشور در دست بانوان مدیر و توانمند کشور خواهد بود.

تصدی 30 درصدی بانوان بر مناسب مدیریتی برجسته کشور تا پایان کار دولت دوازدهم

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در دولت دوازدهم تا پایان کار این دولت بالغ‌ بر 30 درصد از مناسب مدیریتی برجسته کشور در دست بانوان مدیر و توانمند کشور خواهد بود.
تصدی 30 درصدی بانوان بر مناسب مدیریتی برجسته کشور تا پایان کار دولت دوازدهم

View more posts from this author