تصادف زنجیره‌ای محور حمیل به ایلام 6 کشته و زخمی بر جای گذاشت

تصادف زنجیره‌ای محور حمیل به ایلام 6 کشته و زخمی بر جای گذاشت
رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به تصادف زنجیره‌ای محور حمیل به ایلام بین چهار خودرو، گفت: این حادثه 2 کشته و چهار زخمی برجای گذاشت.

تصادف زنجیره‌ای محور حمیل به ایلام 6 کشته و زخمی بر جای گذاشت

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به تصادف زنجیره‌ای محور حمیل به ایلام بین چهار خودرو، گفت: این حادثه 2 کشته و چهار زخمی برجای گذاشت.
تصادف زنجیره‌ای محور حمیل به ایلام 6 کشته و زخمی بر جای گذاشت

View more posts from this author