تصادف در ورودی ایذه 4 زخمی و یک کشته برجای گذاشت

تصادف در ورودی ایذه 4 زخمی و یک کشته برجای گذاشت
تصادف دو دستگاه پژو در نزدیکی روستای کولفرح در نزدیکی ایذه باعث مجروحیت 4 نفر و کشته شدن یک سرنشین خودرو شد.

تصادف در ورودی ایذه 4 زخمی و یک کشته برجای گذاشت

تصادف دو دستگاه پژو در نزدیکی روستای کولفرح در نزدیکی ایذه باعث مجروحیت 4 نفر و کشته شدن یک سرنشین خودرو شد.
تصادف در ورودی ایذه 4 زخمی و یک کشته برجای گذاشت

View more posts from this author