تشکیل کمیته معماری و شهرسازی در سلطانیه

تشکیل کمیته معماری و شهرسازی در سلطانیه
شهردار شهرستان سلطانیه گفت: کمیته معماری و شهرسازی، برای حل مشکل ساخت‌وساز در شهرستان سلطانیه تشکیل شده است.

تشکیل کمیته معماری و شهرسازی در سلطانیه

شهردار شهرستان سلطانیه گفت: کمیته معماری و شهرسازی، برای حل مشکل ساخت‌وساز در شهرستان سلطانیه تشکیل شده است.
تشکیل کمیته معماری و شهرسازی در سلطانیه

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author