تشکیل کارگروه مشترک حوزه‌های علمیه کشور و وزارت نیرو

تشکیل کارگروه مشترک حوزه‌های علمیه کشور و وزارت نیرو
مدیر حوزه‌های علمیه گفت: باید کارگروهی مشترک بین وزارت نیرو و حوزه‌های علمیه تشکیل شده تا مسائل به طور جدی مورد بحث قرار گیرد؛ در برخی محورها جای این است که در یک تعامل جدی وارد هم‌افزایی بیشتری شویم.

تشکیل کارگروه مشترک حوزه‌های علمیه کشور و وزارت نیرو

مدیر حوزه‌های علمیه گفت: باید کارگروهی مشترک بین وزارت نیرو و حوزه‌های علمیه تشکیل شده تا مسائل به طور جدی مورد بحث قرار گیرد؛ در برخی محورها جای این است که در یک تعامل جدی وارد هم‌افزایی بیشتری شویم.
تشکیل کارگروه مشترک حوزه‌های علمیه کشور و وزارت نیرو

View more posts from this author