تشکیل پرونده قضایی برای حادثه انفجار معدن لاویج/ معرفی پیمانکار به زندان

تشکیل پرونده قضایی برای حادثه انفجار معدن لاویج/ معرفی پیمانکار به زندان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از تشکیل پرونده قضایی برای حادثه انفجار معدن در منطقه لاویج از توابع شهر چمستان خبر داد.

تشکیل پرونده قضایی برای حادثه انفجار معدن لاویج/ معرفی پیمانکار به زندان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از تشکیل پرونده قضایی برای حادثه انفجار معدن در منطقه لاویج از توابع شهر چمستان خبر داد.
تشکیل پرونده قضایی برای حادثه انفجار معدن لاویج/ معرفی پیمانکار به زندان

View more posts from this author