تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی برای دولت بار مالی ندارد و منشأ تحولات اقتصادی است

تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی برای دولت بار مالی ندارد و منشأ تحولات اقتصادی است
سخنگوی فراکسیون میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی برای دولت بار مالی ندارد و منشأ تحولات اقتصادی است.

تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی برای دولت بار مالی ندارد و منشأ تحولات اقتصادی است

سخنگوی فراکسیون میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی برای دولت بار مالی ندارد و منشأ تحولات اقتصادی است.
تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی برای دولت بار مالی ندارد و منشأ تحولات اقتصادی است

View more posts from this author