تشکیل مثلث همسوی اسرائیل، عربستان و آمریکا از بارزترین تصمیمات ترامپ است

تشکیل مثلث همسوی اسرائیل، عربستان و آمریکا از بارزترین تصمیمات ترامپ است
تحلیلگر سابق مسائل امنیتی پنتاگون گفت: یکی از بارزترین تصمیمات ترامپ، تشکیل مثلث همسوی اسرائیل، عربستان و آمریکا بوده که هدف آن سرنگونی رژیم ایران است.

تشکیل مثلث همسوی اسرائیل، عربستان و آمریکا از بارزترین تصمیمات ترامپ است

تحلیلگر سابق مسائل امنیتی پنتاگون گفت: یکی از بارزترین تصمیمات ترامپ، تشکیل مثلث همسوی اسرائیل، عربستان و آمریکا بوده که هدف آن سرنگونی رژیم ایران است.
تشکیل مثلث همسوی اسرائیل، عربستان و آمریکا از بارزترین تصمیمات ترامپ است

View more posts from this author