تشکیل قرارگاه اطلاعاتی در کشور/ استقرار واحد سگ موادیاب در کرمان

تشکیل قرارگاه اطلاعاتی در کشور/ استقرار واحد سگ موادیاب در کرمان
معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: همچنین قرارگاه اطلاعاتی برای هماهنگی بیشتر و اقدامات به‌موقع استان‌های غربی و جنوبی کشور تشکیل شده است.

تشکیل قرارگاه اطلاعاتی در کشور/ استقرار واحد سگ موادیاب در کرمان

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: همچنین قرارگاه اطلاعاتی برای هماهنگی بیشتر و اقدامات به‌موقع استان‌های غربی و جنوبی کشور تشکیل شده است.
تشکیل قرارگاه اطلاعاتی در کشور/ استقرار واحد سگ موادیاب در کرمان

View more posts from this author