تشکیل فدراسیون فیلمسازان ACD و باشگاه خبرگزاری‌های عضو/ برنامه نداشته باشید فقط سخنرانی نصیبتان می‌شود

تشکیل فدراسیون فیلمسازان ACD و باشگاه خبرگزاری‌های عضو/ برنامه نداشته باشید فقط سخنرانی نصیبتان می‌شود
رئیس مرکز هماهنگی‌های فرهنگی آسیا (ACD) با اشاره به برخی از بسترهای مشترک سازمان گفت‌وگوی همکاری‌های آسیایی ACD گفت: فدراسیون فیلمسازان و باشگاه خبرگزاری‌های کشورهای عضو سازمان گفت‌وگوی همکاری‌های آسیایی تشکیل شده است.

تشکیل فدراسیون فیلمسازان ACD و باشگاه خبرگزاری‌های عضو/ برنامه نداشته باشید فقط سخنرانی نصیبتان می‌شود

رئیس مرکز هماهنگی‌های فرهنگی آسیا (ACD) با اشاره به برخی از بسترهای مشترک سازمان گفت‌وگوی همکاری‌های آسیایی ACD گفت: فدراسیون فیلمسازان و باشگاه خبرگزاری‌های کشورهای عضو سازمان گفت‌وگوی همکاری‌های آسیایی تشکیل شده است.
تشکیل فدراسیون فیلمسازان ACD و باشگاه خبرگزاری‌های عضو/ برنامه نداشته باشید فقط سخنرانی نصیبتان می‌شود

View more posts from this author