تشکیل شبکه ولایت خدمت بزرگی به ولایت و دین است

تشکیل شبکه ولایت خدمت بزرگی به ولایت و دین است
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: تشکیل شبکه ولایت خدمت بزرگی به عالم ولایت و دین است، بنابراین باید گسترش پیدا کند، چراکه اگر بخش‌هایی از سخنان بزرگان در این شبکه مطرح شود بسیار مؤثر است.

تشکیل شبکه ولایت خدمت بزرگی به ولایت و دین است

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: تشکیل شبکه ولایت خدمت بزرگی به عالم ولایت و دین است، بنابراین باید گسترش پیدا کند، چراکه اگر بخش‌هایی از سخنان بزرگان در این شبکه مطرح شود بسیار مؤثر است.
تشکیل شبکه ولایت خدمت بزرگی به ولایت و دین است

View more posts from this author