تشکیل زنجیره انسانی دانشجویان پرستاری اصفهان در اعتراض به طرح پرستار بیمارستانی

تشکیل زنجیره انسانی دانشجویان پرستاری اصفهان در اعتراض به طرح پرستار بیمارستانی
در اصفهان دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه‌های آزاد و دولتی با حضور مقابل دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زنجیره انسانی تشکیل دادند و پس از قرائت بیاینه‌ای در خصوص طرح پرستار بیمارستانی، این بیانیه را امضا کردند.

تشکیل زنجیره انسانی دانشجویان پرستاری اصفهان در اعتراض به طرح پرستار بیمارستانی

در اصفهان دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه‌های آزاد و دولتی با حضور مقابل دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زنجیره انسانی تشکیل دادند و پس از قرائت بیاینه‌ای در خصوص طرح پرستار بیمارستانی، این بیانیه را امضا کردند.
تشکیل زنجیره انسانی دانشجویان پرستاری اصفهان در اعتراض به طرح پرستار بیمارستانی

View more posts from this author