تشکیل حلقه‌های علمی در دستور کار بسیج اساتید قرار گرفته است

تشکیل حلقه‌های علمی در دستور کار بسیج اساتید قرار گرفته است
مسؤول بسیج اساتید استان اصفهان با بیان اینکه تشکیل حلقه‌های علمی نیز در دستور کار بسیج اساتید قرار گرفته است، تصریح کرد: اولین هدف حلقه‌های علمی کادرسازی است و هدف دیگر این است که حرکت پرشتاب علمی در لایه دانشجویی قوی‌تر شود.

تشکیل حلقه‌های علمی در دستور کار بسیج اساتید قرار گرفته است

مسؤول بسیج اساتید استان اصفهان با بیان اینکه تشکیل حلقه‌های علمی نیز در دستور کار بسیج اساتید قرار گرفته است، تصریح کرد: اولین هدف حلقه‌های علمی کادرسازی است و هدف دیگر این است که حرکت پرشتاب علمی در لایه دانشجویی قوی‌تر شود.
تشکیل حلقه‌های علمی در دستور کار بسیج اساتید قرار گرفته است

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author