تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سیستان حمایت خود را از امام جمعه زابل اعلام کردند

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سیستان حمایت خود را از امام جمعه زابل اعلام کردند
تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سیستان با صدور بیانیه‌ای در حمایت از امام جمعه زابل اعلام کردند: ما دانشجویان دانشگاهای سیستان همچون گذشته و بار دیگر بر عهد خود در حمایت از جنابعالی تاکید و پافشاری می‌کنیم.

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سیستان حمایت خود را از امام جمعه زابل اعلام کردند

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سیستان با صدور بیانیه‌ای در حمایت از امام جمعه زابل اعلام کردند: ما دانشجویان دانشگاهای سیستان همچون گذشته و بار دیگر بر عهد خود در حمایت از جنابعالی تاکید و پافشاری می‌کنیم.
تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سیستان حمایت خود را از امام جمعه زابل اعلام کردند

View more posts from this author