تشریح دستور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی برای رسیدگی به پرونده قتل کودک 10 ساله

تشریح دستور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی برای رسیدگی به پرونده قتل کودک 10 ساله
رئیس‌ کل دادگستری استان خراسان رضوی، جزئیات دستور ویژه در خصوص رسیدگی پرونده قتل دانش‌آموز مشهدی را تشریح کرد.

تشریح دستور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی برای رسیدگی به پرونده قتل کودک 10 ساله

رئیس‌ کل دادگستری استان خراسان رضوی، جزئیات دستور ویژه در خصوص رسیدگی پرونده قتل دانش‌آموز مشهدی را تشریح کرد.
تشریح دستور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی برای رسیدگی به پرونده قتل کودک 10 ساله

View more posts from this author