تشریح جزئیات حادثه ناوشکن دماوند/ هیچ محدودیتی برای احیای مجدد ناوشکن دماوند وجود ندارد

تشریح جزئیات حادثه ناوشکن دماوند/ هیچ محدودیتی برای احیای مجدد ناوشکن دماوند وجود ندارد
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آخرین وضعیت ناوشکن دماوند در دریای خزر گفت: هیچ محدودیتی برای احیای مجدد ناوشکن دماوند وجود ندارد.

تشریح جزئیات حادثه ناوشکن دماوند/ هیچ محدودیتی برای احیای مجدد ناوشکن دماوند وجود ندارد

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آخرین وضعیت ناوشکن دماوند در دریای خزر گفت: هیچ محدودیتی برای احیای مجدد ناوشکن دماوند وجود ندارد.
تشریح جزئیات حادثه ناوشکن دماوند/ هیچ محدودیتی برای احیای مجدد ناوشکن دماوند وجود ندارد

View more posts from this author