تشرف بانوی آلمانی به اسلام در قم

تشرف بانوی آلمانی به اسلام در قم
یک بانوی آلمانی طی مراسمی در قم با خواندن شهادتین به دین اسلام مشرف شد.

تشرف بانوی آلمانی به اسلام در قم

یک بانوی آلمانی طی مراسمی در قم با خواندن شهادتین به دین اسلام مشرف شد.
تشرف بانوی آلمانی به اسلام در قم

View more posts from this author