تسویه حساب بدهی موسسات مالی غیرمجاز از بیت‌المال/ ورودی بازار موسسات اعتباری باید بسته شود

تسویه حساب بدهی موسسات مالی غیرمجاز از بیت‌المال/ ورودی بازار موسسات اعتباری باید بسته شود
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: منابع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای عده‌ای محدود بوده اما منابعی که بانک مرکزی برای تسویه حساب به آنها می‌پردازد بیت‌المال است.

تسویه حساب بدهی موسسات مالی غیرمجاز از بیت‌المال/ ورودی بازار موسسات اعتباری باید بسته شود

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: منابع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای عده‌ای محدود بوده اما منابعی که بانک مرکزی برای تسویه حساب به آنها می‌پردازد بیت‌المال است.
تسویه حساب بدهی موسسات مالی غیرمجاز از بیت‌المال/ ورودی بازار موسسات اعتباری باید بسته شود

View more posts from this author