تسهیلات رونق تولید جان تازه‌ای به صنعت استان سمنان می‌بخشد

تسهیلات رونق تولید جان تازه‌ای به صنعت استان سمنان می‌بخشد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: تسهیلات رونق تولید که در دستور کار پرداخت قرار دارد، جان تازه‌ای به صنعت استان سمنان می‌بخشد.

تسهیلات رونق تولید جان تازه‌ای به صنعت استان سمنان می‌بخشد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: تسهیلات رونق تولید که در دستور کار پرداخت قرار دارد، جان تازه‌ای به صنعت استان سمنان می‌بخشد.
تسهیلات رونق تولید جان تازه‌ای به صنعت استان سمنان می‌بخشد

ماشین های جدید

View more posts from this author