تساوی گسترش‌فولاد برابر فولاد خوزستان/ فولاد باز هم نباخت

تساوی گسترش‌فولاد برابر فولاد خوزستان/ فولاد باز هم نباخت
بازی تیم‌های گسترش‌فولاد تبریز با فولاد خوزستان با تساوی یک بر یک به اتمام رسید.

تساوی گسترش‌فولاد برابر فولاد خوزستان/ فولاد باز هم نباخت

بازی تیم‌های گسترش‌فولاد تبریز با فولاد خوزستان با تساوی یک بر یک به اتمام رسید.
تساوی گسترش‌فولاد برابر فولاد خوزستان/ فولاد باز هم نباخت

View more posts from this author