تساوی کمترین حق تراکتورسازی بود/ دروازه استقلال طلسم شده بود

تساوی کمترین حق تراکتورسازی بود/ دروازه استقلال طلسم شده بود
تیم تراکتورسازی در روزی که مستحق کسب 3 امتیاز بود، به تساوی رضایت داد.

تساوی کمترین حق تراکتورسازی بود/ دروازه استقلال طلسم شده بود

تیم تراکتورسازی در روزی که مستحق کسب 3 امتیاز بود، به تساوی رضایت داد.
تساوی کمترین حق تراکتورسازی بود/ دروازه استقلال طلسم شده بود

View more posts from this author