تساوی مشکی‌پوشان در مقابل تراکتورسازی تبریز/ طلسم نبردن مشهدی‌ها در ورزشگاه امام رضا باطل نشد!

تساوی مشکی‌پوشان در مقابل تراکتورسازی تبریز/ طلسم نبردن مشهدی‌ها در ورزشگاه امام رضا باطل نشد!
مشکی‌پوشان مشهد در دیدار با تراکتورسازی تبریز با تساوی بدون گل متوقف شد.

تساوی مشکی‌پوشان در مقابل تراکتورسازی تبریز/ طلسم نبردن مشهدی‌ها در ورزشگاه امام رضا باطل نشد!

مشکی‌پوشان مشهد در دیدار با تراکتورسازی تبریز با تساوی بدون گل متوقف شد.
تساوی مشکی‌پوشان در مقابل تراکتورسازی تبریز/ طلسم نبردن مشهدی‌ها در ورزشگاه امام رضا باطل نشد!

View more posts from this author