تساوی ماشین‌سازی برابر صدرنشین جام آزادگان/ کار بزرگ شهرداری در کرمان

تساوی ماشین‌سازی برابر صدرنشین جام آزادگان/ کار بزرگ شهرداری در کرمان
تیم فوتبال شهرداری تبریز در کرمان تیم مدعی مس این شهر را مغلوب کرد و ماشین‌سازی برابر صدرنشین جام آزادگان به تساوی رسید.

تساوی ماشین‌سازی برابر صدرنشین جام آزادگان/ کار بزرگ شهرداری در کرمان

تیم فوتبال شهرداری تبریز در کرمان تیم مدعی مس این شهر را مغلوب کرد و ماشین‌سازی برابر صدرنشین جام آزادگان به تساوی رسید.
تساوی ماشین‌سازی برابر صدرنشین جام آزادگان/ کار بزرگ شهرداری در کرمان

View more posts from this author